GRUPO PLAZA

La formació I ENFOCAMENT en igualTaT de gÈnerE cobrEN pes en la TRIA

El Reina Sofia busca director després de l'eixida del valencià Borja-Villel

| 10/02/2023 | 4 min, 4 seg

MADRID (EP). La formació i l'enfocament en igualtat de gènere pode ser clau en l'elecció del nou director del Museu Reina Sofia, segons consta en la convocatòria publicada este divendres 10 de febrer en el BOE Concretament, el candidat podrà obtindre fins a 18 punts d'un total de 80 en la fase de valoració dels mèrits i del Projecte de Direcció per al museu per als pròxims cinc anys.

Així, pot obtindre fins a 13 punts en la valoració de mèrits en: formació i experiència en activitats vinculades a la igualtat de gènere (fins a 6 punts); haver participat en investigacions o estudis de gènere (fins a 2 punts); haver impartit cursos relacionats amb gènere i cultura (fins a 1 punt); haver creat o participat en iniciatives encaminades a afavorir la igualtat de gènere (fins a 2 punts) i les publicacions sobre esta matèria (fins a 1 punt).

Cal destacar que, per tant, en esta fase es poden obtindre més punts amb la formació i experiència en activitats vinculades a la igualtat de gènere que amb la formació en art contemporani (fins a 5 punts) o l'experiència professional en l'art contemporani (fins a 5 punts).

Sí que es valorarà més l'excel·lència professional (fins a 10 punts), l'experiència professional en gestió cultura i coordinació d'activitats artístiques i/o culturals (fins a 8 punts) o l'experiència en implementació d'estratègies, polítiques i programes (fins a 8 punts), l'acreditació de lideratge (fins a 8 punts) o investigació en arts visuals i altres activitats relacionades amb el museu (fins a 10 punts).

A més, es podran obtindre altres 5 punts (d'un total de 30) a través del projecte per a la pinacoteca pel seu interés sociocultural, especialment, el seu potencial per a reforçar el teixit cultural i per a exercir un impacte social positiu sobre la base dels valors de la diversitat cultural, la igualtat de gènere, la inclusió i la participació de les comunitats de l'entorn en el qual el museu se situa; així com el desenvolupament d'estratègies i programes que contribuïsquen a la sensibilització de nous públics i a propiciar el diàleg i l'intercanvi amb la ciutadania. Esta mateixa puntuació es pot obtindre per l'adequació del projecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030.

En total hi haurà, tres fases, una primera de comprovació dels requisits, la segona de valoració de mèrits i projecte (valorat amb fins a 80 punts) i una tercera, que consistirà en una entrevista (fins a 20 punts). Per a passar a la fase d'entrevista, caldrà dominar tant l'espanyol com l'anglés i es podran obtindre els 20 punts restants: fins a 10 punts per l'adequació del candidat a les característiques del lloc i altres 10 per la defensa del projecte.

Els candidats tenen 30 dies hàbils des de demà per a presentar la seua sol·licitud. Per a optar al lloc, a més, s'exigix ser llicenciat, arquitecte grau o títol superior equivalent en ciències socials i humanitats, belles arts o història de l'art i tindre una experiència professional mínima de deu anys en àrees de treball relacionades amb eixos àmbits, incloent llocs d'alta direcció i/o gestió de museus o col·leccions públiques o privades d'art contemporani, amb especial referència a l'art espanyol i llatinoamericà.

L'escollit finalment cobrarà fins a 136.800 euros anuals: 77.870,40 euros de sou; un complement de lloc de 46.696,16 euros i un complement variable de 12.277,30 euros.

Per al procés de selecció es crearà un Comité Internacional de Persones Expertes i Professionals, format per cinc membres, que assessoraran en la selecció dels candidats i la composició dels quals es donarà a conéixer en els pròxims dies. Una vegada acabat el procés, el Ministeri de Cultura rebrà una terna de candidats per tal que eleve la seua proposta al Consell de Ministres.

Per a l'elecció d'eixes cinc persones, la Comissió de Gestió (que va ser designada per acord unànime del Ple del Patronat del Museu) elevarà a la Comissió Permanent del Patronat una proposta de designació de caràcter internacional degudament fonamentada per a la seua aprovació i posterior comunicació pública.

El mes de desembre passat es va posar a la disposició dels membres del Patronat del museu un informe en el qual es detallava, de manera general, les principals línies d'actuació per a l'elecció de la persona que ocuparà el càrrec de director, donant el relleu a Manuel Borja-Villel, qui ja va confirmar que no es presentaria a la reelecció.

next